trường hợp khách hàng

Khách hàng nước ngoài đến thăm nhà máy để đặt hàng

8.1
8.3
8.2

Từ Châu Zhuodin Glass Products Co., Ltd. đến thăm nước ngoài để học tập

số 8
8.4